Iced Caramel
Iced Caramel 4,90€
Iced Caramel
Whisky Freddo
Whisky Freddo5,25€
Whisky Freddo
Iced Chocolate Coffee
Iced Chocolate Coffee4,90€
Iced Chocolate Coffee
Capuchino Italiano
Capuchino Italiano3,30€
Italian Capuchino

Cold Urban Coffee

Cold Urban Coffee
Tartufo ( Chocolate y Avellanas )

Iced Caramel

Iced Caramel
Chocolate blanco con trocitos

Iced Chocolate Coffee

Iced Chocolate Coffee
Chocolate blanco con trocitos

Capuchino Italiano

Italian Capuchino
Tartufo ( Chocolate y Avellanas )

Whisky Freddo

Whisky Freddo